VI POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

19 maja 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  szóste posiedzenie Rady Ds. Kompetencji
w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Informacja na temat przebiegu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji
  dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji,
 • Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze wraz
  z dyskusją na ten temat,
 • Przegląd rekomendacji Rady nr 1/2021 w zakresie zapotrzebowania na kompetencje
  w sektorze oraz propozycje zmian wraz z dyskusją,
 • Informacja o realizacji katalogu dobrych praktyk dotyczących współpracy sektora edukacji
  i biznesu oraz poradnika dobrych praktyk w obszarze edukacji
  w zakresie osób po 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach.

Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych poinformowała członków Rady, że w marcu 2021 r. IBE otrzymał Rekomendację Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji w sprawie potrzeby przystąpienia do opracowania i utworzenia sektorowej ramy kwalifikacji. Wspomniana rekomendacja jest uznawana za jeden z najważniejszych sygnałów, jakie może wysłać branża w zakresie swoich potrzeb kompetencyjnych. W oparciu o otrzymaną rekomendację rozpoczęto prace nad opracowaniem SRK, które zgodnie z założonym harmonogramem, powinny zakończyć się w czerwcu 2022 r. Po opracowaniu SRK dla sektora możliwe będzie włączenie jej do ZSK.

W odniesieniu do potrzeb sektora z punktu widzenia kwalifikacji pracowników stwierdzono, że aktualne potrzeby dotyczą kompetencji
w zakresie operatora małej oczyszczalni ścieków, eksploatatora małego systemu zaopatrzenia w wodę oraz audytor efektywności energetycznej.

Przyszłe potrzeby sektora będą związane z cyberbezpieczeństwem, infrastrukturą krytyczną, audytem wycieków oraz gospodarką ściekową
w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)W trakcie przeprowadzonej dyskusji dot. zapotrzebowania na kompetencje
w sektorze poruszonych zostało wiele zagadnień, m. in.:

 • gospodarka osadu ściekowego,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • awarie oczyszczalni ścieków,
 • mikroplastik w ściekach i w wodzie,
 • występowanie i oznaczanie farmaceutyków w próbkach środowiskowych,
 • rozwój retencji wody (w tym małej retencji),
 • racjonalizacja gospodarowania wodą i jej oszczędzanie,
 • strefy ochrony ujęć wód,
 • plany bezpieczeństwa wody,
 • monitoring online jakości wody,
 • biomonitoring,
 • odzysk fosforu z osadów,
 • remediacja gleb, w tym powrót do remediacji in-situ,
 • potrzeba stworzenia podstaw zarządczych (systemów zarządzania), które zapewniłyby nabór pracowników i ich utrzymanie (zarówno wykwalifikowanych stanowisk robotniczych jak i specjalistów branżowych),
 • potrzeba zmian regulacji prawnych w stosunku do działań rekultywacyjnych.

Rada GWŚiR wydała dwie rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na usługi szkoleniowo-doradcze, tj.:

 • Rekomendacja nadzwyczajna stanowiąca odpowiedź na zapotrzebowanie branży w związku z sytuacją pandemiczną (sierpień 2020 r.),
 • Rekomendacja zwyczajna, będąca odpowiedzią na ogólne zapotrzebowanie branży w kwestii kompetencji pracowników
  z zakresu eksploatacji oraz organizacji pracy w przedsiębiorstwie (styczeń 2021 r.).

W wyniku przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w I kwartale tego roku konkursu na operatora usług szkoleniowo-doradczych zawartych w rekomendacji zwyczajnej nie wyłoniono operatora szkoleń dla sektora gospodarki wodno-ściekowej
i rekultywacji ze względu na brak zgłoszeń.

Odbiorcą usług szkoleniowo-doradczych mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają jeden z kodów PKD zgodnych z definicją Rady (kody E36, E37 i E39). Ze względu na status własności, gminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uznawane są za przedsiębiorstwa duże, które nie mogą skorzystać z dofinansowania.

W trakcie posiedzenia rozważano różne możliwości rozszerzenia sektora
i modyfikacji rekomendacji Rady aby umożliwić skorzystanie z usług większemu gronu odbiorców.

Rozpoczęto prace nad katalogiem dobrych praktyk dotyczących współpracy sektora edukacji i biznesu oraz poradnika dobrych praktyk
w obszarze edukacji w zakresie osób po 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach:

 • głównym celem katalogu dobrych praktyk ma być pokazanie działań wykraczających ponad standardowe przepisy i obowiązki, które ułatwiają przedsiębiorstwom pozyskiwanie pracowników o kompetencjach potrzebnych na rynku pracy do realizacji zadań zawodowych,
 • głównym celem poradnika dobrych praktyk będzie pokazanie działań wykraczających ponad standardowe przepisy i obowiązki, które ułatwiają osobom po 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach nabycie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz znalezienie zatrudnienia w sektorze.