O RADZIE

Sektor Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami. Obecnie ważnym aspektem funkcjonowania tego sektora jest adaptacja do zmian klimatu. Intensywny rozwój różnych gałęzi przemysłu przyczynił się do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a także obniżenia jakości wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji jest inicjatywą Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, zrzeszającej ponad 500 przedsiębiorstw z sektora.

Podstawą prawną działania Rady jest art. 4c i 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Rady jest identyfikacja obecnych i przyszłych potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze i jak najlepsze dostosowanie oferty edukacji formalnej (na poziomie szkół branżowych i szkolnictwa wyższego) oraz pozaformalnej do faktycznych potrzeb sektora.

Do głównych zadań Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji należy:

 • Rekomendowanie rozwiązań w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji pod kątem ich ujednolicenia, aktualizacji oraz dostosowania do potrzeb sektora. W tym zmian mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową).
 • Zainicjowanie współpracy w zakresie tworzenia porozumień edukacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi. W tym opracowanie porozumień edukacyjnych i zasad ich funkcjonowania na podstawie znanych rozwiązań europejskich i krajowych, jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne.
 • Określenie obszarów badawczych, badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze.
 • Udział w realizacji cyklu badań branżowego bilansu kapitału ludzkiego (BBKL), odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę.
 • Identyfikacja potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w obszarze kwalifikacji i rozwoju Sektorowej Ramy Kwalifikacji.
 • Przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
 • Współpraca z ministerstwami właściwymi ds. gospodarki, edukacji, szkolnictwa wyższego, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz instytucjami, działającymi na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Rada będzie realizowała swoje zadania m.in. na podstawie zaplanowanych w ramach projektu badań i analiz, których wyniki będą istotnym źródłem wiedzy dla członków Rady na temat sektora i jego potrzeb w zakresie kwalifikacji.

W skład Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji wchodzą eksperci będący przedstawicielami następujących typów instytucji:

 1. przedsiębiorstw działających w sektorze i organizacji branżowych sektora,
 2. instytucie edukacji formalnej i pozaformalnej,
 3. instytucji pełniących rolę regulatora lub nadzoru dla sektora,
 4. Rady Rynku Pracy,
 5. związków zawodowych zrzeszające pracowników sektora,
 6. innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Rady – instytucje naukowe, odbiorcy usług i organizacje działające na rzecz os. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rada realizuje swój cel poprzez dialog i wymianę doświadczeń ekspertów reprezentujących poszczególne instytucje, a także poprzez współpracę z interesariuszami sektora.

Działaniami Rady kieruje Prezydium tworzone przez Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących. Powołane zostały 4 komitety, w których pracę aktywnie włączają się wszyscy członkowie Rady. Są to:

 1. Komitet ds. badań i analiz (KBA),
 2. Komitet ds. współpracy z interesariuszami (KWzI),
 3. Komitet ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (KZSK),
 4. Komitet ds. Efektywności Komunikacji i Jakości (KEKiJ).

Skład Rady

Animatorki Rady

Agnieszka Kuśmierz, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy
Instytut Badawczy
Klara Ramm, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Członkowie Rady

Krystyna Babirecka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o.o.
Magdalena Dziewa, CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E.
Tarnas-Szwed Sp. j.
Robert Fennig, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
KOS-EKO Sp. z o.o.
Sylwia Fudala-Książek, Politechnika Gdańska, Wydział
nżynierii Lądowej i Środowiska
Barbara Gworek, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy
Anna Kamińska, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Jakub Kowalczyk, Ministerstwo Infrastruktury
Dariusz Kowalski, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

Jolanta Krawczyk, eduPartners Szkolenia i Doradztwo Sp.J.
Bartłomiej Macherzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Sebastian Matuszewski, Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
„MPWIK”
Katarzyna Nowak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Andrzej Osiński, Polski Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Gdańsk
Michał Radzikowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Paweł Samelak, PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
Ryszard Sobieralski, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i
Sanitarnych Sp. z o.o.
Andrzej Staniszewski, BIOPRO Sp. z o.o.
Tadeusz Stryjski, AVK Armadan
Ewa Szymura, Ministerstwo Infrastruktury

Komitety

Komitet ds. Współpracy z Interesariuszami (KWI)

Anna Remiszewska-Skwarek – Przewodnicząca Komitetu
Sylwia Fudala-Książek
Agnieszka Kuśmierz
Tadeusz Stryjski

Zadania Komitetu

 • Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, w tym rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w trudnej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy 50+, o niskich kwalifikacjach) – poprzedzone analizami przygotowanymi przez eksperta ds. legislacji
 • Rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na usługi doradcze i szkoleniowe w oparciu o badania realizowane w ramach projektu
 • Współpraca z grupą roboczą ds. współpracy biznesu i edukacji (5 instytucji edukacyjnych, 10 przedsiębiorstw) – w zakresie porozumień edukacyjnych działających na rzecz zintegrowania edukacji i pracodawców, podpisanie porozumień sektorowych (poprzedzone przeglądem dobrych praktyk np. dot. kształcenia dualnego)
 • Monitorowanie pod kątem jakości i adekwatności do oczekiwań sektora usług szkoleniowych i doradczych i aktualizowanie rekomendacji
 • Współpraca z ekspertami ds. porozumień sektorowych oraz ds. legislacji

Komitet ds. Badań i Analiz (KBA)

Marian Kwietniewski – Przewodniczący Komitetu
Krystyna Babirecka
Anna Duczkowska
Magdalena Dziewa
Barbara Gworek
Anna Kamińska
Dariusz Kowalski
Jolanta Krawczyk
Bartłomiej Macherzyński
Michał Radzikowski
Klara Ramm
Krystian Szczepański
Ewa Szymura

Zadania Komitetu

 • Określanie obszarów badawczych dotyczących kompetencji w sektorze, z uwzględnieniem różnych grup pracowników, w tym osób w trudnej sytuacji na rynku pracy np. 50+, o niskich kwalifikacjach
 • Ocena kompetencji w sektorze na podstawie badań
 • Współpraca z PARP w zakresie BBKL
 • Rekomendacje dotyczące dostosowania kompetencji do potrzeb pracodawców
 • Współpraca z ekspertami ds. badań

Komitet ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (KZSK)

Anna Duczkowska – Przewodnicząca Komitetu
Magdalena Dziewa
Robert Fennig
Jakub Kowalczyk
Jolanta Krawczyk
Ryszard Sobieralski

Zadania Komitetu

 • Identyfikacja potrzeb tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK) i kwalifikacji
 • Współpraca z ekspertem ds. ZSK i ekspertami ds. badań
 • Określenie zakresu badań dotyczących tworzenia SRK dla sektora w innych krajach
 • Analiza istniejących kwalifikacji – źródłem informacji będą analizy w zakresie legislacji i edukacji formalnej (Zad.2) i opisu sektora (Zad.3)
 • Rekomendacje wynikające z oceny funkcjonujących Rad Sektorowych dotyczące zapewnienia spójności działań pomiędzy Radą a PARP i IBE

Komitet ds. Efektywności Komunikacji i Jakości (KEKJ)

Sebastian Matuszewski
Agnieszka Kuśmierz
Klara Ramm
Paweł Samelak

Zadania Komitetu

 • Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, agencji zatrudnienia, PUP, co wpłynie na wzrost skuteczności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
 • Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowych przedsiębiorstw
 • Współpraca ze specjalistą ds. komunikacji
 • Opracowanie metody i narzędzia ewaluacji Rady (ankiety autoewaluacji)
 • Opracowanie metody i narzędzia ewaluacji oczekiwań interesariuszy
 • Prowadzenie raz w roku badań, opracowanie sprawozdań z badań i rekomendacji dot. poprawy jakości działalności Rady
 • Opracowanie narzędzia oceny jakości dokumentów Rady, prowadzenie oceny, formułowanie uwag
 • Przedłożenie stanowiska jednostce odpowiedzialnej za dokument
 • W uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Rady o poddaniu dokumentu recenzji przez eksperta spoza Rady