O PROJEKCIE

Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji została powołana w ramach projektu „Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR11/18). Projekt jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Projekt będzie służył dostosowaniu kwalifikacji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji do realnych potrzeb pracodawców sektora poprzez zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami sektora a instytucjami edukacyjnymi (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej).

Głównymi zadaniami powołanej w styczniu 2020 r. Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji są m.in. badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, opracowywanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze i ewentualnych zmian legislacyjnych, a także identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych.

Łączna wartość projektu to 1 323 456,96 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć  złotych i 96/100), w tym wkład Unii Europejskiej wynosi 1 115 409,53 zł (słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych i 53/100).

Dzięki pracy Rady możliwe będzie lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz uczestników kursów i szkoleń do rzeczywistych potrzeb sektora.

Wykonawcy Projektu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Lider Projektu

Instytut Ochrony Środowiska funkcjonuje od 1986r, a w 2010 r. otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Podstawowym przedmiotem działania IOŚ-PIB jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. IOŚ-PIB jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu. Wśród 9 głównych obszarów działania IOŚ-PIB jest gospodarka wodno-ściekowa i badania powierzchni ziemi, gleb i wód, w które wpisuje się rekultywacja.

Instytut Ochrony Środowiska prowadzi działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników różnych sektorów, w tym sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. IOŚ-PIB brał udział również w innych projektach dot. kwalifikacji zawodowych, w szczególności:

  • Program Erasmus+: EcoMentor “Implementation of the certification model for mentors in the subsector of eco-industry”,
  • Program Leonardo da Vinci: EU-HCWM „Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi”,
  • Program Leonardo da Vinci: SWFM-QF „Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów”.

W 2018 r. Instytut opracował propozycje kwalifikacji rynkowych dla sektora gospodarki wodno-ściekowej – „Wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym oraz inwestycjach publicznych i prywatnych” i „Optymalizowanie bilansu energetycznego w oczyszczalniach ścieków”.

Od ponad 20 lat współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk i staży, w szczególności z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Partner Projektu

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Zrzesza 502 przedsiębiorstwa sektora. IGWP od ponad 25 lat zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiciele i eksperci Izby interpretują i oceniają przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży.

IGWP współorganizuje Akademię Zarządzania branży wodno-kanalizacyjnej. Jest to inicjatywa Izby dedykowana menedżerom i kadrze zarządzającej. W ramach Akademii organizowane są studia podyplomowe i cykl szkoleń. Strategicznym partnerem Izby w tym przedsięwzięciu jest Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie oraz Politechnika Krakowska. Akademia Zarządzania WOD-KAN to nowoczesna platforma, dająca możliwość poszerzania kompetencji, rozwoju i źródło praktycznej wiedzy. W ramach Akademii organizowane są między innymi studia typu executive management. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION in PUBLIC MANAGEMENT.