Regulamin działania Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej I Rekultywacji

Załącznik do Uchwały nr 1/2020 z późn. zm.
Rady ds. Kompetencji w Sektorze
Wodno-Ściekowej i Rekultywacji


Regulamin działania Rady ds. Kompetencji
w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej I Rekultywacji


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady efektywnej działalności Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (zwanej dalej Radą), której prowadzenie powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu i Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
§ 2. 1. Podstawą prawną działania Rady jest art. 4c i 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej PARP. Ponadto Rada działa na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, rocznych planów pracy i planu komunikacji.
2.2. W okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. działalność Rady będzie finansowana w ramach projektu nr POWR.02.12.00-00-SR11/18 „Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.
2.3. Co roku, na posiedzeniu plenarnym Rada przyjmuje roczny plan pracy Rady na kolejny rok. Plan może być uaktualniany na kolejnych posiedzeniach Rady w danym roku.
§ 3. Rada jest forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy organami administracji publicznej, sferą edukacji formalnej i pozaformalnej oraz nieformalnej, jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami działającymi w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, z udziałem partnerów dialogu społecznego, w tym samorządu zawodowego i innych interesariuszy działających na rzecz rozwoju sektora. Do głównych zadań Rady należą:
a) wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, w tym zmian mogących wpłynąć na poprawę sytuacji osób o ograniczonych możliwościach konkurowania na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, pracownicy z niepełnosprawnościami i młodzież rozpoczynająca pracę zawodową),
b) opracowanie porozumień edukacyjnych i zasad ich funkcjonowania na podstawie znanych rozwiązań europejskich i krajowych, jako formy włączenia pracodawców w zintegrowane działania edukacyjne,
c) udział w realizacji cyklu badań branżowego bilansu kapitału ludzkiego (BBKL), odnoszących się do kompetencji w sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, lub absolwentów rozpoczynających pracę,
d) identyfikacja potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w obszarze kwalifikacji i rozwoju Sektorowej Ramy Kwalifikacji,
e) przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
f) współpraca z ministerstwami właściwymi ds. gospodarki, edukacji, szkolnictwa wyższego, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz instytucjami, działającymi na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Rozdział 2. Skład oraz organizacja prac Rady

§ 4. Skład Rady
4.1. Rada liczy od 20 do 36 członków. Kadencja Rady trwa 4 lata i jest kadencją wspólną.
4.2. W Radzie zasiadają co najmniej przedstawiciele następujących podmiotów:
a) przedsiębiorstwa działające w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa sektora,
b) instytucje edukacji formalnej, nieformalnej lub pozaformalnej,
c) pozostałe instytucje ważne z punktu widzenia funkcjonowania sektora, w tym:
– instytucje pełniące rolę regulatora lub nadzoru dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
– instytucje rynku pracy i związki zawodowe,
– inne podmioty ważne z punktu widzenia działalności Rady, w tym instytucje naukowe, odbiorcy usług, fora branżowe i organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
§ 5. Sposób powoływania (wyboru) oraz czas trwania kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
5.1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, które tworzą Przewodniczący Rady i trzech Wiceprzewodniczących.
5.2. Pierwszym Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
5.3. Wiceprzewodniczący są wybierani na pierwszym posiedzeniu Rady i przewodniczą komitetom, o których mowa w §7.2 a), §7.2. b) i §7.2 c), co ma na celu zapewnienie przepływu informacji między komitetami a Prezydium Rady.
5.4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady są wybierani z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego – kandydaci na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powinni przedstawić członkom Rady swoje doświadczenie zawodowe.
5.5. Wybór dokonywany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków Rady, zwykłą większością głosów.
5.6. Zarówno Przewodniczący, jak i Wiceprzewodniczący Rady mogą zostać odwołani ze swojej funkcji na wniosek co najmniej połowy członków Rady, zwykłą większością głosów, przy czym żaden z nich nie ma prawa brać udziału w głosowaniu podczas podejmowania decyzji w sprawie, która go dotyczy.
5.7. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą zrezygnować z powierzonej funkcji poprzez przekazanie pisemnej rezygnacji Animatorowi Rady, który powiadamia wszystkich członków Rady o tym fakcie. Wybory uzupełniające na daną funkcję przeprowadza się na najbliższym posiedzeniu Rady. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
a) przewodniczenie posiedzeniom Rady,
b) podpisywanie uchwał Rady i protokołów z posiedzeń,
c) reprezentowanie Rady w sprawach dotyczących jej działalności,
d) współpraca z Animatorami Rady.
§ 6. Sposób powoływania i odwoływania pozostałych członków Rady, w tym zapewnienie reprezentatywności sektora w Radzie
6.1. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
6.2. Kandydatów na członków Rady oraz odwoływanych członków zgłasza Prezesowi PARP Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
6.3. Kryteria wyboru członków:
a) przynależność do jednego z podmiotów wymienionych w § 4.2,
b) rekomendacja z organizacji,
c) wykazanie się znajomością funkcjonowania sektora lub systemu edukacji, wysokimi kompetencjami i bogatym doświadczeniem w sektorze lub edukacji,
d) deklaracja aktywnego uczestnictwa w pracach Rady.
6.4. Zmiany w składzie Rady są dokonywane na wniosek jej członków, Animatorów lub przedkładane przez Prezydium Rady.
6.5. Członek może być odwołany z funkcji:
a) po wycofaniu rekomendacji instytucji,
b) na wniosek członka Rady (rezygnacja pisemna),
c) z przyczyn uniemożliwiających udział w pracach Rady (w szczególności długotrwała choroba, skazanie prawomocnym wyrokiem),
d) w związku z długotrwałym nie podejmowaniem udziału w pracach Rady (w szczególności nieobecność na trzech kolejno po sobie następujących posiedzeniach Rady).
6.6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w § 6.5. c) i d) Rada podejmuje uchwałę o zgłoszeniu do PARP wniosku o odwołanie, zwykłą większością głosów.
6.7. W przypadku odwołania członka, Przewodniczący powiadamia o tym instytucję delegującą i informuje Radę i Animatorów o możliwości zgłoszenia w wyznaczonym terminie nowego kandydata.
6.8. Powołanie nowego członka na miejsce odwołanego następuje zgodnie z procedurą powoływania członków przedstawioną w § 6.1 – 6.3.
6.9. Dla zapewnienia reprezentatywności przedstawicieli poszczególnych typów interesariuszy sektora Rada przyjmuje zasadę: 1/3-1/3-1/3, tj:
a) 1/3 stanowią członkowie Rady reprezentujący podmioty wymienione w § 4.2. a),
b) 1/3 stanowią członkowie Rady reprezentujący podmioty wymienione w § 4.2. b),
c) 1/3 stanowią członkowie Rady reprezentujący podmioty wymienione w § 4.2. c).
§ 7. Sposób zapewnienia aktywności członków Rady
7.1. Podstawową formą współpracy są posiedzenia. Istnienie możliwość odbycia posiedzenia z wykorzystywaniem technik teleinformatycznych (telekonferencje, forum internetowe).
7.2. Powołane zostaną:
a) Komitet ds. współpracy z interesariuszami (KWzI),
b) Komitet ds. badań i analiz (KBA),
c) Komitet ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (KZSK),
d) Komitet ds. Efektywności Komunikacji i Jakości (KEKiJ).
7.3. Każdy członek będzie obligatoryjnie pracował w przynajmniej jednym komitecie.
7.4. Animatorzy dbają o dobry przebieg komunikacji i o włączenie wszystkich członków w dyskusję.
7.5. Zasadami pracy są transparentność, dialog i konsensus.
7.6. Zasadą jest włączenie wszystkich członków Rady w wypracowywanie dokumentów.
7.7. Projekty dokumentów Rady podlegają konsultacjom i opiniowaniu. Są przekazywane wszystkim członkom Rady w celu zapoznania się, wniesienia uwag. Zapewniona jest informacja o postępach prac i bezpośredni kontakt Animatorów z członkami.
7.8. Na posiedzeniach Rady dokumenty są prezentowane i dyskutowane.. Animatorzy moderują dyskusję i dochodzenie do porozumienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba nie wyklucza się włączenia zewnętrznego moderatora.
7.9. Aktywność członków Rady jest zapewniania również poprzez:
a) dostarczenie członkom informacji o kompetencjach Rady, zadaniach, korzyściach z członkostwa, obowiązkach członka, trybie prac i konieczności i zakresie zaangażowania w działania Rady,
b) dostępność Animatora dla członków Rady,
c) aktywizowanie członków przez Animatorów poprzez bezpośredni kontakt ze strony Animatorów,
d) angażowanie członków w prace nad planem pracy Rady,
e) wpływ członków na efekty pracy Rady, w tym wykorzystanie informacji przekazywanych przez innych członków i zespoły badawcze,
f) działanie na podstawie niniejszego regulaminu,
g) systematyczność prac, w tym regularność posiedzeń i wczesne informowanie o posiedzeniu − ustalanie na posiedzenie zakresu, podziału prac na kolejny kwartał, wskazanie osób odpowiedzialnych za zadania,
h) pisemną deklarację uczestnictwa w pracach Rady i procedurę odwołania z funkcji członka Rady,
i) przeprowadzenie dla członków warsztatów prezentujących dobre praktyki rad innych sektorów,
j) nawiązanie współpracy z radami innych sektorów w celu wymiany dobrych praktyk.
§ 8. Sposób pozyskiwania nowych członków do prac Rady
8.1. Nowi członkowie Rady są zapraszani do Rady na wniosek członków, Animatorów lub Prezydium.
8.2. Decyzja o powołaniu nowych członków jest podejmowana na posiedzeniu plenarnym.
8.3. Kandydaci na nowych członków muszą spełniać kryteria wyboru członków wskazane w § 6.3 regulaminu.
8.4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady odbywa się zgodnie z § 6.2, a jego powołanie zgodnie z § 6.1 niniejszego regulaminu.
8.5. Zmiany są wyrównywane siłą głosu zgodnie z zasadą 1/3-1/3-1/3.
§ 9. Sposób powoływania przez Radę grup roboczych, ekspertów
9.1. Rada powołuje grupy robocze na potrzeby realizacji konkretnych zadań, zgodnie planem prac. Grupy robocze są powoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
9.2. Warunkiem powołania grupy roboczej jest zapewnienie finansowania przewidzianych dla niej zadań.
9.3. Grupy robocze zachowują samodzielność w ustaleniu harmonogramu i trybu prac, wyboru przewodniczącego.
9.4. Członkami grup roboczych, oprócz członków Rady, mogą być osoby reprezentujące podmioty prawne spoza Rady oraz eksperci niezależni zgodnie z kompetencjami wymaganymi ze względu na obszar tematyczny działania grupy roboczej.
9.5. Skład osobowy i liczbę członków oraz tryb pracy poszczególnych grup roboczych ustalają osoby odpowiedzialne za ich pracę (liderzy grup wyznaczeni przez Prezydium Rady), o czym informują pisemnie Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Sekretarza Rady w terminie 14 dni kalendarzowych od ukonstytuowania się grupy roboczej.
9.6. Grupy robocze przygotowują analizy, raporty, rekomendacje, porozumienia i przedkładają je pod obrady Rady wraz materiałami pozwalającymi na podjęcie uchwały w przedmiotowym obszarze, za pośrednictwem Animatorów Rady nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
9.7. Grupy robocze składają Radzie roczne sprawozdania z prowadzonej działalności, za pośrednictwem Animatorów Rady.
§ 10. Sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii przez Radę
10.1. Rada działa na zasadzie kolegialności, rozpatrując sprawy objęte porządkiem obrad i podejmując uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy obecności minimum połowy członków Rady.
10.2. Rada może również rozstrzygać sprawy w drodze korespondencyjnego (tryb obiegowy) i elektronicznego uzgodnienia uchwał.
10.3. Rada odbywa posiedzenia minimum dwa razy w roku, w terminach określonych w planie pracy Rady. Posiedzenia mogą odbywać się również w formie telekonferencji.
10.4. Posiedzenia Rady zwołują i organizują Animatorzy Rady. Obsługą posiedzeń zajmuje się Sekretarz Rady.
10.5. Sekretarz Rady doręcza uczestnikom posiedzenia Rady projekt porządku obrad nie później niż 14 dni kalendarzowych, a materiały zaplanowane do rozpatrzenia przez Radę nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dniem posiedzenia Rady. Projekt porządku obrad i materiały przekazywane są przy użyciu elektronicznych środków komunikowania.
10.6. Projekt porządku obrad opracowuje Przewodniczący Rady we współpracy z Animatorami Rady.
10.7. Udział członków Rady w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady jest obowiązkowy.
10.8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwolnić członka Rady z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady.
10.9. Wnioski członków Rady o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu kieruje się do Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Animatora Rady ze wskazaniem przyczyny uniemożliwiającej udział w posiedzeniu,
10.10. Wnioski i opinie Rady przyjmowane są w drodze uchwał, które są traktowane jako stanowisko organu kolegialnego i podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.
10.11. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady.
10.12. W pracach Rady mogą brać udział osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady oraz przedstawiciel PARP.
§ 11. Sposób zapewnienia kontroli jakości działalności Rady
11.1. W celu zapewnienia kontroli jakości działalności Rady Komitet Sterujący prowadzi bieżący monitoring i ewaluację działalności Rady.
11.2. Kontroli jakości działalności Rady będzie realizowana również poprzez działania Komitetu ds. Efektywności Komunikacji i Jakości, do którego obowiązków należą:
a) opracowanie metody i narzędzia ewaluacji Rady (ankiety autoewaluacji),
b) opracowanie metody i narzędzia ewaluacji oczekiwań interesariuszy,
c) prowadzenie raz w roku badań, opracowanie sprawozdań z tych badań i rekomendacji dotyczących poprawy jakości działalności Rady,
d) opracowanie narzędzia oceny jakości dokumentów, prowadzenie oceny, formułowanie uwag i przedłożenie stanowiska jednostce odpowiedzialnej za dokument.
11.3. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji są przyjmowane przez Radę i wdrażane w celu usprawnienia jej pracy.
§ 12. Prawa i obowiązki członków Rady
12.1. Członkowie Rady mają prawo do:
a) inicjowania działań na rzecz reprezentowanej grupy, podmiotu,
b) wpływania na zakres badań sektora i jego lepsze rozpoznanie,
c) korzystania z wiedzy przekazywanej w ramach pracy Rady przez jej członków i interesariuszy,
d) korzystania ze wszystkich efektów pracy Rady (raporty, sprawozdania z badań, ekspertyzy) i ich wykorzystania do planowania działalności podmiotu reprezentowanego przez członka,
e) nawiązania współpracy z członkami i interesariuszami.
12.2. Do obowiązków członków Rady należy:
a) zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniach Rady,
b) osobisty, aktywny udział w posiedzeniach Rady z uwzględnieniem zwolnień, o których w § 10.8 i 10.9,
c) udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach mających na celu realizację celów Rady oraz upowszechnianie i wdrażanie rezultatów tych wydarzeń,
d) w miarę pojawiających się potrzeb oraz istniejących możliwości, dostarczanie ekspertom informacji związanych z obszarami działalności Rady,
e) udział w pracach grup roboczych, o których mowa w § 9. niniejszego regulaminu.
12.2a. Członków obowiązują zasady i standardy zachowań etycznych, w szczególności dotyczące pracy w duchu wzajemnego poszanowania godności jej członków; dbania o wizerunek, autorytet i wiarygodność Rady; godnego reprezentowania Rady w kontaktach zewnętrznych; nieprowadzenia arbitralnych działań i form faworyzowania kogokolwiek; przeciwstawiania się wszelkim działaniom lub zachowaniom dyskryminacyjnym; ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i przekazywane treści.
12.3. Członkowie Rady nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady.
12.4. Członkowie Rady i grup roboczych zamieszkali poza miejscem posiedzenia Rady i grupy roboczej, na własny wniosek, mogą uzyskać refundację:
a) kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na posiedzenie Rady, na podstawie biletów,
b) kosztów przejazdu niepublicznymi środkami transportu, do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu na odcinku od miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia Rady,
c) dopuszczalne środki transportu publicznego: autobus, pociąg typu EC, EIC – 2 klasa, w przypadku pociągów typu TLK, IR, OSO, POS – 1 i 2 klasa, samolot do wysokości kosztów przejazdu 2 klasą EIC.
12.5. Refundacja nie przysługuje osobom uczestniczącym w posiedzeniu bez prawa do głosowania, w tym również obserwatorom i ekspertom.

Rozdział 3. Dokumentowanie pracy Rady

§ 13. Protokół z posiedzenia Rady (zawartość, załączniki)
13.1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, obejmujący:
a) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
b) porządek obrad,
c) listę imienną uczestników,
d) numery i treść uchwał przyjętych przez Radę z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych stanowisk odrębnych,
e) inne ustalenia Rady.
13.2. Załącznikami do protokołu są:
a) lista obecności członków Rady wraz z podpisami,
b) zdania odrębne, jeśli zostaną zgłoszone przez członków Rady.
13.3. Projekt protokołu, wstępnie zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady, rozsyłany jest drogą elektroniczną, w celu zatwierdzenia, do wszystkich uczestników w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia Rady.
13.4. Członek i uczestnik posiedzenia Rady może zgłosić do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Sekretariatu Rady, zastrzeżenia do treści protokołu, wraz z wnioskiem o ich sprostowanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu.
13.5. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole może także nastąpić w trybie korekty, w każdym czasie.
13.6. Za sporządzenie i sprostowania protokołu odpowiada Sekretarz Rady.
13.7. Protokół ostateczny podpisują Przewodniczący Rady i Animatorzy Rady.
13.8. Protokół doręcza się drogą elektroniczną członkom Rady, zaproszonym uczestnikom posiedzenia, liderom i członkom grup roboczych oraz członkom grupy sterującej projektu.
13.9. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w Sekretariacie Rady.
13.10. Z każdego posiedzenia Rady jest sporządzany komunikat prasowy informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych uchwałach. Komunikat przygotowują Animatorzy Rady i podają go do publicznej wiadomości za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
§ 14. Uchwały
14.1. Dokumenty stanowiące produkty pracy Rady, w tym porozumienia zawieranie przez Radę, wyrażane opinie i rekomendacje Rady, są przyjmowane poprzez podjęcie uchwał.
14.2. Projekty uchwał przygotowują Animatorzy Rady w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
14.3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.
14.4. Oryginały uchwał z posiedzeń Rady przechowywane są w Sekretariacie Rady.
§ 15. Zdania odrębne
15.1. Członkowi przysługuje prawo zgłoszenia stanowiska odrębnego wraz z jego uzasadnieniem.
15.2. Stanowisko odrębne jest zgłaszane na piśmie i za pośrednictwem Sekretariatu Rady przekazywane Przewodniczącemu Rady.
15.3. Zdanie odrębne dołączane jest jako załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.
§ 16. Opracowania grup eksperckich
16.1. Eksperci pracujący w projekcie nr POWR.02.12.00-00-5SR11/18 prowadzą badania na potrzeby Rady oraz opracowują ekspertyzy, opinie i propozycje rekomendacji.
16.2. Opracowania ekspertów poddawane są konsultacjom zgodnie z § 7.7 i 7.8 regulaminu.
16.3. Na podstawie opracowań ekspertów przygotowywane są publikacje elektroniczne, prezentowane na portalu internetowym Rady. Wybrane opracowania są opublikowane w formie broszury lub książki.
16.4. Publikacje są rozsyłane do interesariuszy.

Rozdział 4. Zasady współpracy Rady z innymi podmiotami

§ 17. Rada może zawierać porozumienia o współpracy z innymi podmiotami.
§ 18. Przyjęte zasady postępowania przy zawieraniu porozumień
18.1. Porozumienia wymagają formy pisemnej.
18.2. W imieniu Rady porozumienie podpisuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący i jeden z Animatorów Rady.
18.3. Zawarte porozumienia wymagają akceptacji Rady w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów.
§ 19. Rada nie posiada osobowości prawnej i nie podejmuje zobowiązań finansowych.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 20. Obsługa Rady
20.1. Obsługę organizacyjną prac Rady zapewniają Animatorzy Rady, a obsługą techniczną Sekretarz Rady.
20.2. Do zadań Animatorów Rady należy:
a) wyłonienie kandydatów na członków Rady reprezentujących podmioty wymienione w § 4.2. a), § 4.2. b) i§ 4.2. c),
b) koordynowanie prac Rady, w tym przygotowywanie porządku obrad i projektów uchwał Rady we współpracy z Przewodniczącym Rady,
c) merytoryczny nadzór nad przygotowaniem materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Radę,
d) integrowanie i aktywizowanie członków Rady do pracy na jej rzecz,
e) reprezentowanie Rady w sprawach dotyczących jej działalności oraz udział w różnych wydarzeniach dot. jej działalności, w trakcie których popularyzowana jest idea Sektorowych Rad ds. Kompetencji,
f) wsparcie grup roboczych Rady w ich pracach,
g) popularyzacja idei i efektów działań Rady wśród interesariuszy projektu, w tym przekazywanie ich do mediów branżowych,
h) współpraca w ukierunkowywaniu działań badawczych przewidzianych w projekcie w celu poznania pożądanych kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
i) współudział w prognozowaniu pożądanych kompetencji, m.in. na podstawie wyników badań, informacji od członków Rady oraz bieżących uwarunkowań funkcjonowania sektora,
j) opracowywanie przy współpracy z Sekretarzem Rady rocznych raportów z prac Rady.
20.3. Do zadań Sekretarza Rady należy:
a) prowadzenie Sekretariatu Rady,
b) prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z funkcjonowaniem Rady,
c) organizacja posiedzeń Rady, spotkań Prezydium Rady oraz grupy roboczych (zawiadamianie Członków Rady oraz PARP o miejscu i terminie posiedzeń),
d) protokołowanie posiedzeń Rady, przygotowywanie notatek z posiedzeń roboczych Prezydium Rady oraz spotkań grup roboczych,
e) przygotowanie, gromadzenie oraz dostarczanie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, oceny lub zatwierdzenia przez Radę oraz przekazywanie ich członkom Rady,
f) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z pracami Rady,
g) prowadzenie i aktualizacja rejestru podmiotów (członków SR i interesariuszy),
h) opracowywanie przy współpracy z Animatorami Rady rocznych raportów z prac Rady,
i) gromadzenie i przekazywanie specjaliście ds. sprawozdawczości rzeczowo-finansowej wniosków o zwrot kosztów dojazdu, o których mowa w § 12.4 niniejszego regulaminu.
20.4. W zakresie powierzonych obowiązków Animatorzy Rady i Sekretarz Rady współdziałają w szczególności z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady oraz liderami grup roboczych.
§ 21. Dokonywanie zmian w Regulaminie może nastąpić w formie uchwały i wymaga zgody 2/3 członków Rady przy obecności minimum połowy członków Rady.
§ 22. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez PARP i z dniem przyjęcia uchwały zatwierdzającej przez Radę.