KOMPETENCJE DLA BRANŻY

W lipcu 2021 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji przyjęła aktualizację rekomendacji usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. Rekomendacja  stanowi rozszerzenie Rekomendacji nr 1/2021 o usługi dedykowane przedsiębiorstwom związanym z rekultywacją i remediacją.

Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora:

 1. Przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej rekultywacji
  i remediacji
 2. Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego
 3. Przeprowadzanie rekultywacji i renaturyzacji ekosystemów wodnych
 4. Przeprowadzanie remediacji środowiska gruntowo-wodnego
 5. Doradztwo dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
  i przygotowanie oferty
 6. Analiza rynku w zakresie funkcjonowania sektora wodociągów
  i kanalizacji
 7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorstw sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 8. Mentoring przygotowania praktycznego do wykonywania działań zawodowych w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej
  i rekultywacji
 9. Zarządzanie kryzysowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej
  i rekultywacji
 10. Planowanie i realizowanie strategii komunikacji w podmiotach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 11. Monitorowanie trendów technologicznych i realizowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków oraz rekultywacji i remediacji
 12. Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługującego poniżej 5 000 osób)
 13. Obsługiwanie małej oczyszczalni ścieków
 14. Obsługiwanie przepompowni ścieków
 15. Montowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 16. Konserwacja sieci wodociągowej
 17. Konserwacja sieci kanalizacyjnej
 18. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja systemów automatyki przemysłowej w obiektach wodnokanalizacyjnych
 19. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych
  w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 20. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, systemów mechanicznych i elektronicznych w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 21. Przyjmowanie i koordynowanie zgłoszeń odbiorców usług
 22. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym
 23. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w eksploatacji systemów wodociągowych i ściekowych
 24. Stosowanie zasad ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki w eksploatacji systemów ściekowych
 25. Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w tym planowanie procesów i zadań z uwzględnieniem przewidywanych zmian uregulowań prawnych

W niedługim czasie zostanie ogłoszony przez PARP konkurs na operatora usług rozwojowych. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Aktualizacja rekomendacji usług rozwojowych (Uchwała Nr 7 2021)