WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

23 października 2020 r. odbyło się w formie zdalnej ostatnie w tym roku webinarium. Było ono połączone ze spotkaniem roboczym Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Grupy Roboczej ds. współpracy biznesu i edukacji, dotyczącym roli Sektorowej Rady ds. Kompetencji w ZSK oraz procesów i podmiotów biorących udział w ZSK. .
Merytoryczną część spotkania prowadziła Anna Czechowska – ekspert ds. Badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podczas prezentacji przypomniano:
• Podstawową zasadę ZSK, która akceptuje różne sposoby uczenia się, co daje szerokie możliwości zdobywania kompetencji,
• Narzędzia ZSK, w szczególności Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, ramy kwalifikacji i mapy kwalifikacji,
• różne kategorie i rodzaje kwalifikacji znajdujących się w ZSK, do których należą kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne i cząstkowe) oraz poza tym systemem (kwalifikacje cząstkowe uregulowane i rynkowe).
Następnie przypomniano kryteria, jakie muszą spełniać kwalifikacje rynkowe, aby zostać włączone do ZSK, a także zasady ich opisywania. Zwrócono uwagę na wspólne standardy kwalifikacji oraz spójność poszczególnych elementów ich opisu.
Głównym tematem spotkania były procesy zachodzące w ZSK i oraz podmioty je realizujące. Zaprezentowano mapę interesariuszy ZSK realizujących następujące funkcje:
1) nadzór i koordynacja ZSK,
2) włączanie kwalifikacji do ZSK
3) certyfikowanie i walidowanie
4) korzystanie z ZSK i ZRK
5) zapewnianie jakości
6) zapewnianie spójności ze strategią LLL
Szczególną uwagę poświęcono rolom, jakie Sektorowa Rada ds. Kompetencji może pełnić w ZSK, tj.:
• funkcja opiniodawczo-doradcza w ZSK dla ministra właściwego wobec danego sektora,
• rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze (również wsparcie ministra właściwego w przeglądzie kwalifikacji uregulowanych i ich dostosowaniem do potrzeb sektora i ZSK),
• współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
• przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy oraz specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
• opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze w celu uruchomienia przez PARP działań szkoleniowo-doradczych,
• identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji,
• wnioskowanie do ministra właściwego o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji do ZSK wraz z oceną celowości,
• konsultowanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK w swoim sektorze/branży,
• wnioskowanie o dokonanie przeglądu kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w terminie innym niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9,
• wnioskowanie o przywrócenie statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK dla kwalifikacji, która wcześniej otrzymała status kwalifikacji archiwalnej.
W kolejnej części spotkania omówiono korzyści Sektorowej Rady płynące z udziału w ZSK, a także rolę specjalistów branżowych w ZSK, do których należy:
• sporządzanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby funkcjonowania w ZSK danej kwalifikacji rynkowej,
• sporządzanie opinii dotyczących społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do ZSK danej kwalifikacji rynkowej,
• sporządzanie sprawozdań zawierających rekomendacje dotyczące przedłużenia funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, modyfikacji tej kwalifikacji albo braku uzasadnienia dla jej nadawania,
• udzielanie opinii dotyczących wniosku o przywrócenie zarchiwizowanej kwalifikacji rynkowej statusu kwalifikacji funkcjonującej.
Omówiono również: funkcje, które mogą pełnić eksperci Sektorowej Rady oraz podmioty przez nich reprezentowani oraz korzyści dla nich płynące z udziału w realizacji poszczególnych procesów ZSK.
W roboczej części spotkania dyskutowano m.in.: o procesie włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK, a także problemach pojawiających się w tym procesie. Omówiono potrzebę ściślejszej współpracy pomiędzy Sektorową Radą a Ministrami Właściwymi rozpatrującymi wnioski o poszczególne kwalifikacji, aby członkowie SR mogli na bieżąco włączać się w realizację procesu i udzielać merytorycznego wsparcia w celu jego efektywniejszej realizacji.

Materiał ze spotkania