III POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 30.09.2020 r. odbyło się kolejne (trzecie) posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji.
Z przyjemnością informujemy, że do Rady dołączyli nowi członkowie:

  • Pani Jolanta Krawczyk – eduPartners Szkolenia i Doradztwo Sp.J.,
  • Pani Ewa Szymura – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • Pan Jakub Kowalczyk – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Skład Rady zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o przedstawiciela szkół branżowych kształcących na potrzeby sektora i przedstawiciela przedsiębiorstw specjalizujących się w rekultywacji.
Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się projektem PARP dotyczącym drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (BBKL), realizowanym dla potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Badanie to ma służyć zwiększeniu wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w naszej branży, a członkowie Rady będą aktywnie uczestniczyli w jego realizacji. Udział członków Rady w realizacji BBKL dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji obejmuje uczestnictwo w panelu eksperckim podsumowującym badania jakościowe oraz w badaniach w roli ekspertów. Członkowie Rady będą także zaangażowani w konsultacje produktów cząstkowych i końcowych z badań, we wsparcie przy rekrutacji ekspertów do badań jakościowych oraz bieżącą wymianę informacji.
W ostatnim czasie na webinariach dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz podczas posiedzeń roboczych Rady, członkowie dyskutowali na temat potrzeby utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK) dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Podczas III posiedzenia Rada podsumowała tę dyskusję i podkreśliła znaczenie prawidłowego zdefiniowania procesów biznesowych w branży. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania rekomendacji uzasadniającej potrzebę utworzenia SRK dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.
W sierpniu 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji opracowała rekomendację dotyczącą usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora, którą przedstawiono PARP. Przedstawiciele PARP zgłosili uwagi, które były dyskutowane podczas posiedzenia. Rada szczególny nacisk położyła na bardzo duże znaczenie procesu walidacji w realizacji rekomendowanych usług rozwojowych.
Pozostałe tematy podjęte podczas posiedzenia dotyczyły bieżącej pracy nad aktualizacją rocznego planu pracy Rady, planu komunikacji oraz organizowanej przez Radę konferencji „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora”, zaplanowanej na 24 listopada 2020 r. O szczegółach konferencji Rada będzie informowała w odrębnych komunikatach.