RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”_wrzesień 2020

Zachęcamy do lektury raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (obejmuje okres sprawozdawczy od 19 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r.).

Raport przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, m.in.:

  • Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec sierpnia 2020 r. w porównaniu z lipcem br. nie zmieniła się i wyniosła 6,1%. W porównaniu z sierpniem 2019 r. wartość wskaźnika wzrosła o 0,9 p.p.
  • Liczba zwolnień pracowniczych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pracodawcy starają się utrzymać dotychczas zatrudnionych pracowników, zdając sobie sprawę, że brak wykwalifikowanych osób do pracy będzie zjawiskiem długookresowym. Niemal 30% ankietowanych przedsiębiorców sektora przetwórstwa przemysłowego uważa, że braki wykwalifikowanej kadry stanowią istotną barierę dla dalszego rozwoju ich firmy (Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).
  • Przedsiębiorcy  czekają na rozwój sytuacji – nie zwalniają, ale też nie zatrudniają – tak twierdzi 83% pracodawców. Poprawia się jednak perspektywa zatrudnienia w przyszłości (wzrost o 12% w IV kw. w stosunku do perspektyw na III kw. 2020 – Barometr ManPower Group).
  • Z badań DESI (Digital Economy and Society Index) z 2019 r. wynika, że ponad 40% Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Jest to barierą dla rozwoju przedsiębiorstw lub e-administracji oraz jedną z przyczyn pogłębiania się nierówności społecznych (Komisja Europejska, Facing the digital transformation).
  • Z badania Deloitte „Milenialsi 2020” wynika, że tylko 43% milenialsów (w badaniu osoby urodzone w latach 1983 – 2002) uważa, że posiada część umiejętności i wiedzę wymagane przez rynek pracy, na który coraz większy wpływ wywiera koncepcja Przemysłu 4.0. A jak wynika z badania Procontent Communication blisko 40% badanych wskazuje, że z powodu wszechobecnej pandemii do ich pracy zostały wprowadzone nowe narzędzia technologiczne. 2 na 3 badanych przyznaje, że obecna sytuacja zmusiła ich do częstszego korzystania ze smartfonu i komputera. Jednocześnie w pracy zdalnej pracują oni znacznie dłużej i ciężej niż dotychczas.

Ponadto w raporcie podsumowanie badań nt.:

  • elastyczność pracy specjalistów i menadżerów,
  • oczekiwania  młodych osób (do 25 r.ż.) względem pracodawców,
  • postrzeganie i dzielenie między kobiety i mężczyzn zobowiązań opiekuńczych i zawodowych,
  • rola pracodawców w rozwoju umiejętności pracowników (badanie Międzynarodowej Organizacji Pracy),
  • szkolnictwo  zawodowe, któremu poświęcona jest publikacja OECD – Education at a Glance 2020.