WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY DORADCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

25 września 2020 r. odbyło się kolejne (piąte) webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Webinarium miało w przeważającej części charakter dyskusji. W pierwszej części spotkania Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) przypomniała najistotniejsze kwestie z minionych webinariów, tj.:

 1. Zintegrowany System Kwalifikacji, Sektorowe Ramy Kwalifikacji, procesy występujące w ZSK i podmioty uczestniczące w ich realizacji.
 2. Czemu służy SRK (po co jest?): wskazuje na kwestie związane ze specyfiką sektora, daje możliwość uporządkowania i porównania umiejętności potrzebnych w sektorze, podkreśla to co jest szczególnie ważne, pozwala wyłonić kompetencje transferowalne (przenoszone pomiędzy różnymi sektorami) oraz lepiej zidentyfikować efekty uczenia się potrzebne w danym sektorze i dla niego specyficzne.
 3. Miejsce SRK w ZSK (uszczegółowienie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kalifikacji, typowych dla kształcenia i szkolnictwa zawodowego w danym sektorze).
 4. Liczba opracowanych SRK (14 opracowanych, 3 w trakcie).
 5. Progres umiejętności w SRK na przykładzie sektora chemicznego.
 6. Proces powstawania Sektorowych Ram Kwalifikacji (wg. definicji IBE).
 7. W jaki sposób można wdrożyć SRK w przedsiębiorstwie, np. opis stanowisk pracy, audyt kompetencji i analizy potrzeb szkoleniowych, projektowanie wewnętrznego systemu potwierdzania kompetencji, rekrutacja i selekcja kandydatów, wsparcie staży i praktyk zawodowych.

W drugiej części przedstawiono definicje, których znajomość będzie niezbędna przy tworzeniu SRK dla branży GWŚiR, np.:
Definicja sektora na przykładzie sektora budownictwa (w oparciu o procesy które zachodzą w branży -wskazano na proces i jego etapy), sektora chemii (przygotowana na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia – wskazano na produkty ) oraz sektora nieruchomości ( wskazano na podmioty które funkcjonują w sektorze).
Po co tworzy się SRK? Wskazówki definicyjne uszeregowane przez IBE, na podstawie funkcjonujących SRK w innych sektorach:

 • Czytelny plan budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punku widzenia interesariuszy sektora i poszukiwanych przez pracodawców.
 • Jednolity i miarodajny sposób oceny potencjału pracowników, możliwy dzięki łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy.
 • Metoda wiarygodnej weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy, co umożliwi efektywniejszą rekrutację i zmniejszy ryzyko kosztowych pomyłek kadrowych.
 • Otwarte drzwi do współpracy na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencji kapitału ludzkiego firmy.
 • Pewne planowanie długoterminowych inwestycji i rozwoju firmy dzięki możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia.
 • Skuteczna odpowiedź na deregulację w branży – SRK umożliwia stworzenie standardów dotyczących zatrudnienia bez potrzeby tworzenia nowych regulacji (np. sektor sportu).

Definiowanie pojęć w BBKL:
Proces biznesowy – sekwencje działań prowadzących do uzyskania określonego celu biznesowego. Cel biznesowy procesu stanowi efekt, który może zostać osiągnięty i wykorzystany przez klienta danego procesu.
Procesy operacyjne – grupa procesów decydujących o budowaniu wartości dodanej przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. procesy zaopatrzenia, marketingu, produkcji, sprzedaży, dystrybucji itd.
Procesy pomocnicze – procesy wspierające pozostałe procesy główne – operacyjne. Zaliczyć do nich można procesy księgowości, rekrutacji, utrzymania, wsparcia technicznego.
Procesy zarządcze – procesy odpowiedzialne za kierowanie działaniem całego systemu jakim jest przedsiębiorstwo. Zaliczyć do nich można procesy zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego.

W kolejnej części spotkania ustalono plan i sposób pracy nad uzasadnieniem potrzeby utworzenia SRK dla branży, przez Sektorową Radę oraz Grupę Doradczą. Ponadto ustalono, że do wypracowania definicji sektora potrzebne jest: identyfikacja kluczowych procesów biznesowych, określenie wizji, misji i celów sektora (w tym regulacje prawne), identyfikacja podmiotów realizujących (w tym instytucje, które są regulatorami funkcjonowania sektora) oraz definicja sektora.

Słownik pojęć:
BBKL – Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego
IBE – Instytut Badań Edukacyjnych
SRK – Sektorowa Rama Kwalifikacji
ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji

Materiał ze spotkania