RAPORT „RYNEK PRACY, EDUKACJA, KOMPETENCJE”_październik2020

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” ( dotyczy okresu od 20 września 2020 r. do 19. Października 2020 r.).
Raport prezentuje aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy, który mierzy się obecnie ze skutkami pandemii COVID -19, a w nim m.in.:
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2020 r. wyniosła 6,1% – w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian.
• Zauważa się znaczący spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a czas poszukiwania pracy wydłużył się
o 5 miesięcy.
• Wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej w sierpniu 2020 r. wyniósł 7,4 % ( wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca). Najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,2%), Włoszech (9,7%) i Litwie (9,6%), natomiast najniższe – w Czechach (2,7%), Polsce (3,1%), na Malcie (4,1%), w Niemczech (4,4%) (zgodnie z sierpniowym rankingiem Eurostatu).
• Od początku pandemii COVID-19 pracę straciło 8% pracujących ogółem w UE. W przypadku samozatrudnionych odsetek ten był wyższy i wyniósł 13 %.
Bezrobocie obserwowane wśród młodych (do 25 r. ż.), jest wyższe od ogólnego. W Polsce wynosi ono 9,1%, w Szwecji 28,4%, natomiast w Hiszpanii aż 43,9%. Takie wskaźniki mogą być powodowane m.in. niedopasowaniem systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
• Generalnie większy wzrost bezrobocia w wyniku pandemii obserwuje się w grupie młodych (od 18 do 34 r. ż.) oraz wśród osób z podstawowym i średnim wykształceniem.

• O miejsce pracy spokojniejsi są: inżynierowie, mistrzowie i brygadziści oraz technicy i robotnicy wykwalifikowani, a także osoby z sektora telekomunikacji i IT, przemyśle i budownictwie.

• Według szacunków MRiPS zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w najbliższych latach będzie się utrzymywać na poziomie przynajmniej zbliżonym do 2019 r., co wynika z czynników strukturalnych (m. in. demograficznych oraz luk kwalifikacyjnych w określonych zawodach) i przewidywanego ożywienia gospodarczego po pandemii.

Ponadto w raporcie przedstawiono, informacje nt.:
• Kwalifikacji i umiejętności pracowników w Europie i ich dopasowaniu do rynku pracy.
• Oczekiwań pracowników od pracodawców i najczęstszych powodów zmiany pracy.
• Wymagań pracodawców od pracowników.
• Pracy i rekrutacji zdalnej, a także o wpływie otwarcia szkół/przedszkoli po zamrożeniu gospodarki na pracę zdalną.
• Praktyk zarządczych pracodawców w Europie, które mają wpływ na inteligentny rozwój firm i rozwój gospodarczy.
• Równości płci w miejscu pracy.

Na uwagę zasługuje również raport: „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce, który powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0”, finansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” w latach 2019-2020. W raporcie zdiagnozowano problemy systemu edukacji w Polsce, a także omówiono działania oraz rekomendacje, mające doprowadzić do zasadniczej zmiany tego systemu.