VII WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

9 kwietnia 2021  r. odbyło się w formie zdalnej  siódme webinarium. Merytoryczną część spotkania prowadziła Anna Czechowska – Ekspert ds. Badań i  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  Tematem spotkania był proces włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w tym roli podmiotów wnioskujących oraz opisu kwalifikacji na wybranym przykładzie kwalifikacji z obszaru szkolnictwa branżowego.
W pierwszej części spotkanie przypomniano:

 • pojęcia związane ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK),
 • możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji (edukacja formalna, edukacja nieformalna),
 • Polską Ramę kwalifikacji,
 • Międzynarodowe Ramy Kwalifikacji,
 • różne kategorie i rodzaje kwalifikacji znajdujących się w ZSK, do których należą kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne i cząstkowe) oraz poza tym systemem (kwalifikacje cząstkowe uregulowane i rynkowe).

Następnie zwrócono uwagę, że kwalifikacje rynkowe w ZSK posiadają szereg cech, m. in.:

 • są aktualne (podlegają przeglądom i dostosowaniu do aktualnych wymagań), wiarygodne (walidowane przez wiarygodne podmioty certyfikujące) oraz
 •  wspierają proces uczenia się przez całe życie (akceptując różne formy uczenia się).

W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) każda opisana kwalifikacja posiada:

W kolejnej części spotkania skoncentrowano się na procesie włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK. Wnioski o włączenie kwalifikacji mogą składaćwszystkie podmioty prowadzące zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Ze względu na cele prowadzonej przez siebie działalności do najbardziej aktywnych grup interesariuszy składających ww. wnioski należą instytucje i firmy szkoleniowe, organizacje branżowe pracodawców” (Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ZSK).

Przedstawiono potencjalne korzyści dla podmiotu z funkcjonowania ZSK i ZRK, do których należą m. in.:

 • podniesienie poziomu wiedzy wśród aktualnych i potencjalnych pracowników,
 • zwiększenie swojej konkurencyjności wśród innych organizacji branżowych pracodawców, przyciągnięcie pracodawców z rynku, poprzez wpływ osiągany dzięki zgłaszaniu kwalifikacji,
 • umożliwienie użytkownikom systemu zdobywania określonej kwalifikacji, a tym samym jej upowszechnienie,
 • ułatwienie procesu rekrutacji przez nadawanie kwalifikacji przez zewnętrzne podmioty,
 • oferowanie na rynku wiarygodnych certyfikatów, zgodnych z potrzebami społecznymi i rynku pracy.

Włączenie kwalifikacji do ZSK, składa się z:
opisania kwalifikacji,
złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji,
wniesienia opłaty za składany wniosek.

ad.1) Formularz wniosku o włączenie kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl/materialy-pomocnicze

Rekomendowana publikacja:
Ziewiec-Skokowska, G., Danowska-Florczyk, E., Stęchły, W. (red.). (2016). Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Poradnik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych https://kwalifikacje.gov.pl/download/Opisywanie_kwalifikacji.pdf

ZSK – przydatne linki:
http://kwalifikacje.edu.pl/ – portal IBE o ZSK, praktyczne informacje, wydarzenia, narzędzia, w tym baza wiedzy,
https://www.kwalifikacje.gov.pl/ – portal ZSK, informacje o celach ZSK, obowiązujących aktach prawnych,
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, gromadzący informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK.

Materiał z webinarium