VII POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

29 września  2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji  siódme  posiedzenie Rady Ds. Kompetencji  w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Program posiedzenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Prezentację wyników Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego (Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości),
 • Przekazanie informacji o planowanej organizacji „okrągłego stołu” dot. Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i Rekultywacji,
 • Prezentację dobrych praktyk współpracy przedsiębiorstwa wod-kan z instytucjami edukacyjnymi
  (Przedstawicielka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie),
 • Prezentację wyników ankiety dot. współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora.

Przedstawicielka Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przedstawiła podstawowe informacje o badaniu dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, które było realizowane w okresie od września 2020 r. do maja 2021 r. W ramach badania zidentyfikowano m. in. główne procesy biznesowe i kluczowe stanowiska w branży, sporządzono profile kompetencyjne. Analizie poddano przyszłość stanowisk w branży (zapotrzebowanie na nowe stanowiska) oraz określono wyzwania dla branży z uwzględnieniem wyzwań związanych z pandemią. Następnie przedstawiła wyniki oceny kompetencji z punktu widzenia pracodawców i pracowników. W celu zróżnicowania ważności kompetencji wydzielono kompetencje „relatywnie ważniejsze” i „relatywnie mniej ważne”.

Najwięcej kompetencji niedoboru odnotowano na stanowisku montera sieci wod-kan oraz technologa/biotechnologa, najwięcej kompetencji zrównoważonych zaobserwowano na stanowiskach: technolog ds. wody, technolog ds. ścieków, elektryk oraz biotechnolog, a najwięcej kompetencji nadwyżkowych odnotowano na stanowisku automatyka i projektanta /architekta. Największą lukę kompetencyjną w sektorze zidentyfikowano w podsektorze rekultywacji na stanowisku biotechnologa, a nieco mniejszą na stanowiskach projektant/architekt oraz kierownik projektu/dyrektor techniczny. Większość badanych pracodawców wskazywało, że znaczenie poszczególnych kompetencji w przypadku wszystkich stanowisk nie zmieni się. Spośród analizowanych stanowisk największą liczbę kompetencji, których znaczenie wzrośnie w przyszłości, zidentyfikowano w profilach dla elektryka, technologa ds. wody oraz kierownika projektu/dyrektora technicznego.

Ponad to przedstawicielka PARP przekazała informację o zaplanowanym spotkaniu w postaci okrągłego stołu dot. prezentacji i omówienia wyników BBKL II dla sektora w formule online na 4 listopada 2021 r. (spotkanie planowane jest w formie paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną szczegółowo  omówione wyniki badań i wyzwania stojące przed sektorem gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji).

W kolejnej części Posiedzenia Rady, głos zabrała przedstawicielka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.
Zwróciła uwagę na fakt, że głównym zadaniem MPWIK jest podnoszenie standardu świadczonych usług, bezpieczeństwa pracy oraz korzystania
z wody, a także szeroko rozumiana ochrona środowiska. Dlatego Przedsiębiorstwo prowadzi liczne akcje marketingowe, edukacyjne i bierze udział w wielu wydarzeniach, co podnosi rozpoznawalność przedsiębiorstwa i stanowi bazę do budowania współpracy z otoczeniem,
w tym ze szkołami i uczelniami. W ramach współpracy  z Technikum Ogrodniczym MPWiK objął patronatem klasę o kierunku technik ochrony środowiska. Współpraca obejmuje m. in. prowadzenie przez pracowników firmy prelekcji, oferowanie praktyk uczniowskich, wycieczek studyjnych
po obiektach spółki oraz uczestnictwo w szkolnych targach pracy. Innym przykładem dobrych praktyk jest współpraca z uczelnianymi biurami karier (w ramach współpracy MPWiK zaprasza na praktyki, staże studenckie oraz absolwenckie).

Ankieta dot. współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora (ankietę przeprowadzono przez zespół projektowy na potrzeby prac Rady w lipcu 2021 r. Wśród 80 respondentów ankiety dominowały przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne)
– prezentacja najważniejszych wyników:

 • Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie bierze udziału
  w programach mentoringowych dla studentów oraz w opiniowaniu programów studiów,
 • Wśród barier we współpracy z uczelniami przedsiębiorcy wskazywali na problemy ze znalezieniem opiekuna praktykanta/stażysty
  w zakładzie pracy oraz nieprzygotowanie praktyczne studentów
  do pracy,
 • Znalezienie potencjalnego pracownika, to wg większości przedsiębiorstw największa korzyść z przyjmowania studentów
  i absolwentów na praktyki oraz  staże,
 • Przedsiębiorcy chętnie przyjmują uczniów na praktyki, często
  w oparciu o podpisane porozumienia ze szkołami,
 • 25 % ankietowanych przedsiębiorstw przyznało, że prowadzi programy rozwoju kompetencji, a prawie 100 % kieruje pracowników na kursy i szkolenia pozwalające na podnoszenie kompetencji,
 • Przedsiębiorstwa chętnie zatrudniają osoby po 50-tym roku życia
  i wspierają ich rozwój zawodowy. Są to cenni pracownicy, którzy często cechują się wysokimi kompetencjami w swojej grupie zawodowej,
 • Połowa spośród przebadanych przedsiębiorstw zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem (o niskich kwalifikacjach,
  z niepełnosprawnościami) i wspiera je m. in. poprzez szkolenia zawodowe oraz dokształcanie i przydzielanie opiekuna.

Na zakończenie Animatorka Rady przedstawiła wstępny zarys rekomendacji dot. dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora. Zakres rekomendacji obejmować będzie analizę współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw, opis rekomendowanych działań w zakresie poprawy tej współpracy
oraz wskazanie, które z dobrych praktyk uwzględniają uwarunkowania dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne dla branży, ponieważ nie wszystkie przedsiębiorstwa mają takie same możliwości i warunki do organizacji współpracy. Podstawą do opracowania rekomendacji będą badania przeprowadzone na potrzeby Rady w 2020 r. oraz ankieta przeprowadzona wśród przedsiębiorstw sektora  w 2021 r.