SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji zaprasza do udziału w szkoleniach kierowanych do pracowników sektora
Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:
Start rekrutacji: 29.09.2020 r.
Zakończenie rekrutacji: 11.12.2020 r.

Tematy szkoleń oferowanych dla sektora:
• Coaching menadżerski.
• Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej.
• Zarządzanie kryzysowe.
• Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo.
• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej.
• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej.
• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi.
• Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa.
Operator rekrutuje mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:
E36 – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
E37 – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
E39 – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:
• Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
• Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
• osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
• właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
• wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości netto tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?
• Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
• Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
• Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
• Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Kontakt do Operatora: Krajowa Izba Gospodarcza, tel.: 22 162 79 80, 22 208 28 40, 503 455 332,  22  630 96 87; e-mail: wod-kan@cts.com.pl, wod-kan_am2@kig.pl

Opis projektu : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid