POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się ósme posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Posiedzenie połączonego ze spotkaniem roboczym Rady i Grupy Doradczej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji. 

Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  dyskusję nad opisem i rekomendacją dot. kwalifikacji rynkowej  „Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę”.

Główne konkluzje:

Kwalifikacja „Obsługiwanie małej stacji uzdatniania wody” ma być kwalifikacją cząstkową, rynkową. Zgodnie z założeniami, pod pojęciem operatora małej stacji uzdatniania wody rozumie się ujmowanie, uzdatnianie i tłoczenie do sieci wody (bez sieci), obejmuje ujęcia wód podziemnych (wyłączenie z kwalifikacji ujęć wód powierzchniowych) o wydajności do 1000 m3/dobę.

W kolejnej części posiedzenia podjęto temat:

  1. Rekomendacji dot. współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami sektora. Celem opracowania rekomendacji  jest przedstawienie przedsiębiorstwom sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz instytucjom edukacyjnym, kształcącym na rzecz tego sektora, dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy nimi. Zakres rekomendacji obejmuje analizę współpracy instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw sektora, rekomendowane działania w zakresie poprawy współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami sektora oraz rekomendowane działania w zakresie poprawy współpracy szkół branżowych i techników z przedsiębiorstwami sektora.
  2. W dobrej praktyce dot. tworzenia kierunków praktycznych rozszerzono zapis dotyczący gospodarki wodami opadowymi o wody roztopowe, a także rozwinięto zapis dot. gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponad to przedstawiono i omówiono:

  • Rekomendacje na członków Rady przedstawicieli szkoły branżowej i firmy rekultywacyjnej,
  • Zmiany w rocznym planie działania Rady na 2021 r.,
  • Roczny plan działania Rady na 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady planowane jest w lutym 2022 r.