SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA GOSPODARKI WODONO-ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

Instytut Badań Edukacyjnych zlecił konsorcjum składającemu się z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – lidera konsorcjum oraz MABEA i Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).  Na konieczność utworzenia SRK zwracała uwagę Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Rada podkreśliła znaczenie sektora, który ma kluczowy wpływ na dobrostan ludzi i środowa dostarczając bezpieczną wodę do spożycia, dbając o jakość zasobów wodnych i gleby. Rada wskazała konieczność zidentyfikowania, wyodrębnienia, opisania i uporządkowania kompetencji potrzebnych w sektorze.

Konsorcjum rozpoczęło już pracę. 12 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów składającego się z osób doskonale znających sektor i jego problemy. Są to reprezentanci przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, organizacji branżowych, sektora edukacji, podmiotów zajmujących się technologiami i usługami dla przemysłu i samorządów. Zadaniem zespołu jest zidentyfikowanie kompetencji kluczowych dla sektora, ich analiza i uporządkowanie oraz stworzenie projektu SRK dla GWŚIR. Eksperci zaangażowani w realizację przedsięwzięcia mają za zadanie dzielić się swoją wiedzą na temat sektora, opiniować dokumenty i proponować rozwiązania. Wypracowane  dokumenty będą podlegać opiniowaniu Rady oraz będą poddawane konsultacjom w środowisku branżowym.

Zespół Ekspertów zapoznał się z ideą tworzenia Sektorowych Ram Kwalifikacji. Spotkanie było także pierwszą okazją do dyskusji na temat zakresu sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, procesów biznesowych i podstawy funkcjonowania.