TRZECIE WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

W celu przybliżenia członkom Rady oraz Grupy Roboczej tematyki związanej z kwalifikacjami i kompetencjami w czerwcu rozpoczęto krótki cykl webinariów. 7 sierpnia 2020 r. odbyło się trzecie webinarium dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Anna Czechowska , Ekspert ds. badań i ZSK (IOŚ-PIB) zaprezentowała:

  • Polską Ramę Kwalifikacji
  • powiązania Polskiej Ramy Kwalifikacji z międzynarodowymi ramami kwalifikacji
  • Sektorowe Ramy Kwalifikacji, pokazując ich relacje z krajową ramą (Sektorowe Ramy Kwalifikacji – 14 opracowanych, 3 w trakcie opracowania)
  • Proces powstawania Sektorowych Ram Kwalifikacji

Ponadto została omówiona rola Sektorowych Rad do Spraw Kompetencji w kontekście Zintegrowanego Systemu kwalifikacji;
Zgodnie z art. 4e ust. 2 ustawy o PARP do zadań rad sektorowych należy w szczególności:
– pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki,
– upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki,
– inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu zintegrowania edukacji i pracodawców,
– formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

Zadania Sektorowych Rad do Spraw Kompetencji w kontekście Zintegrowanego Systemu kwalifikacji:
– pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w ZSK dla ministra właściwego wobec danego sektora,
– rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym wsparcie ministra właściwego w przeglądzie kwalifikacji uregulowanych i ich dostosowaniem do potrzeb sektora i ZSK
– współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
– przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
– przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
– opracowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze w celu uruchomienia przez PARP działań szkoleniowo-doradczych,
– identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji,
– wnioskowanie do ministra właściwego o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji do ZSK wraz z oceną celowości,
– konsultowanie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK w swoim sektorze/branży,
– wnioskowanie o dokonanie przeglądu kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w terminie innym niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9,
– wnioskowanie o przywrócenie statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK dla kwalifikacji, która wcześniej otrzymała status kwalifikacji archiwalnej.

ZSK – przydatne linki:
http://kwalifikacje.edu.pl/ – portal IBE o ZSK, praktyczne informacje, wydarzenia, narzędzia, w tym baza wiedzy
https://www.kwalifikacje.gov.pl/ – portal ZSK, informacje o celach ZSK, obowiązujących aktach prawnych
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, gromadzący informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do ZSK
http://mojeportfolio.ibe.edu.pl/ – Moje portfolio

Materiał ze spotkania