Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- Runda nr 8

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”Runda 8.

Termin rozpoczęcia naboru: 20.03.2023 r. godzina 8:00.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres realizacji Projektu tj. do 31.05.2023 r. (przy czym należy wziąć pod uwagę czas niezbędny na realizację usług) lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora z zastrzeżeniem, że w przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może przybrać charakter zamknięty, wówczas nabór będzie prowadzony w rundach.
Miejsce składania dokumentów: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/site/login

Forma składania dokumentów: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

  • Wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą)  w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  • Podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

W dniu 02 stycznia 2023 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu!! Została zmieniona Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W rekomendacji zostały m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe, w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika. Zaproponowane przez Radę zmiany mają na celu lepsze dopasowanie do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. NOWE USŁUGI ROZWOJOWE:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

Biuro projektu mieści się pod adresem:

  • ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77, e-mail: gwsir@arleg.eu,
  • ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, e-mail: gwsir@arleg.eu, działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – ważny od 27 marca 2023.