Kompetencja dla sektorów -gospodarka wodno – ściekowa i rekultywacja

„Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” .

To projekt, który przewiduje wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt jest skierowany do:

 • mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw m.in. firm zatrudniających do 250 pracowników i posiadających MAX 25% kapitału lub praw głosu należących do organu publicznego.
 • prowadzących działalność w ramach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji tj. posiadające PKD:
  sekcja E 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  sekcja E 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  sekcja E 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI.
  Które delegują swoich pracowników na szkolenia, kursy (ogólnie usługi rozwojowe).

W szkoleniach może wziąć udział:

 • właściciel,
 • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
 • pracownicy na umowę o pracę,
 • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1563 ze zm.);
 • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Szczegóły nt. udziału w Projekcie znajdą Państwo na stronie: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Rekrutacja rozpocznie się 14 lipca!


LINK DO NABORU: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/