WEBINARIUM RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI ORAZ GRUPY DORADCZEJ DS. WSPÓŁPRACY BIZNESU I EDUKACJI

Dziewiąte webinarium (połączone z roboczym spotkaniem Rady ds. Kompetencji oraz Grupy roboczej)   odbyło się 8 lipca br.  za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Było ono poświęcone dyskusji na temat zakresu i definicji sektora na potrzeby rozpoczęcia procesu opracowania sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Dyskusję poprowadziła Pani Marika Markowska (IBE).

Punktem wyjścia do dyskusji na spotkaniu była definicja i zakres sektora wypracowane na czerwcowym spotkaniu organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych o następującym brzmieniu:

Sektor obejmuje procesy i działania:

  • umożliwiające wykorzystanie wody przez człowieka, niezależnie od celu i typu odbiorcy (indywidualnego, zbiorowego oraz przemysłowego), z uwzględnieniem powrotu wykorzystanej wody do środowiska w stanie dla niego bezpiecznym (tj. kolejno: pobór wody ze źródła, jej uzdatnianie, dystrybucja, a następnie odbiór ścieków, ich oczyszczenie oraz odprowadzenie uzyskanej w ten sposób wody do środowiska),
  • związane z zapewnieniem jakości i czystości wody w środowisku (tj. remediacja wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby mającej wpływ na jakość wód),
  • oraz projektowanie ww. wymienionych procesów i działań, ich administrowanie i nadzór.

Z wyłączeniem: wydobycia wód będących kopalinami, procesów związanych z zaopatrzeniem użytkowników w ciepłą wodę, obsługi instalacji wodnych znajdujących się wewnątrz budynków.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad poszczególnymi działaniami związanymi z gospodarką wodną, w tym zagospodarowaniem wód opadowych i ich retencjonowaniem. Podkreślano różnicę skali przedsięwzięć związanych z retencją wód. Zastanawiano się również nad ujęciem części działań związanych z rolnictwem, które pokrywają się z gospodarką wodno-ściekową, np. pobór i uzdatnianie wód. Zwrócono uwagę na potrzebę uporządkowania w definicji pojęć dotyczących z rekultywacji, remediacji i renaturyzacji. Podkreślano znaczenie przedsiębiorstw okołosektorowych, związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów i działań, nadzorowaniem i administrowaniem. Omówiono powiązania opisywanych działań z istniejącymi sektorowymi ramami kwalifikacji. Ze względu na powiązania z sektorem budownictwa jest to istotna kwestia w kontekście zawodów i kwalifikacji pracowników.

W drugiej części spotkania uczestnicy wskazywali, gdzie, ich zdaniem, zaczyna się i kończy sektor. Za początek sektora uznano: pobór wody, obszar zasobowy, zapewnienie jakości wody w środowisku, stwierdzenie zanieczyszczenia gleb/gruntu; jako koniec wskazano: odprowadzenie ścieków oczyszczonych, zakończenie prac remediacyjnych, odzysków surowców (woda, azot, biomasa), zagospodarowanie odpadów. W kwestii zagospodarowania odpadów dyskutowano nad gospodarką o obiegu zamkniętym i ujęciu kompetencji pracowników związanych z tą gospodarką w różnych sektorach. Poruszono kwestię szerokich kompetencji pracowników, którzy w mniejszych przedsiębiorstwach często wykonują prace związane z różnymi procesami, np. oczyszczaniem ścieków.

W ramach podsumowania Pani Marika Markowska stwierdziła, że sektor jest pewnego rodzaju minimodelem gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wody.