IX POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 16 lutego 2022 r. odbyło się dziewiąte  posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno – Ściekowej i Rekultywacji. Spotkanie Rady odbyło się w formie wideokonferencji. 

Pierwszą  część posiedzenia poświęcono na  omówienie stanu prac nad opracowaniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (Magdalena Słocińska, Anna Araminowicz, MABEA Sp. z o.o.; Klara Ramm, Animatorka Rady, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie).

Główne konkluzje:

 • Rama dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji nie jest pierwszą opracowywaną ramą, dotychczas powstało ich 16 (SRK).
 • Potrzebę opracowania SRK zgłasza Rada, natomiast opracowaniem zajmuje się konsorcjum składające się z lidera (EPRD), partnera branżowego (IGWP) oraz partnera eksperckiego (MABEA Sp. z o.o.).
 • Na proces powstawania ramy składają się:
  – przygotowanie wstępnego projektu SRK,
  – warsztaty w grupach dyskusyjnych,
  – konsultacje w środowisku branżowym (zaplanowano w okresie kwiecień – maj’22),
  – opracowanie ostatecznej wersji SRK z uwzględnieniem zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag, w tym tłumaczenie na język angielski (czerwiec’22).

Celem konsultacji branżowych będzie zweryfikowanie wstępnego projektu SRK pod kątem m. in. kompletności (czy obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia dla sektora, czy uwzględnia wymagania kompetencyjne), funkcjonalności (czytelność, przejrzystość, pogrupowanie kompetencji, czy łatwo się nią posługiwać), poprawności merytorycznej
(czy nie ma niezrozumiałych pojęć), spójności i poprawności językowej oraz adekwatności do potrzeb sektora – czy oczekiwania sektora związane
z SRK zostały spełnione, aby dopasować go do potrzeb przyszłych użytkowników. Konsultacje zaplanowano w formie 3- 4 webinariów oraz przeprowadzone będą wywiady (krótsze, ale bardziej intensywne i szczegółowe spotkania). Ponadto projekt SRK zostanie przedstawiony do opiniowania dla Rady oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także upowszechniony w mediach.

 • Założenia projektu SRK dla GWŚiR:
  – zakres SRK (opis zawartości),
  – opis wyznaczników sektorowych (opis wyznaczników i związanych
  z nimi kompetencji),
  – słownik pojęć (zawierający wyjaśnienie m. in. niejednoznacznych zwrotów, różnie rozumianych w przepisach prawa),
  – instrukcja czytania charakterystyk poziomów SRK.
 • Kompetencje w SRK (tak jak w ZSK) podzielone będą na wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności.
 • Zakres SRK dla GWŚiR  wskazuje dwa obszary, tj. kompetencje niezbędne do prowadzenia działań związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków raz z rekultywacją i remediacją.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono projekt „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” (Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.).  Głównym celem projektu jest wzrost wykwalifikowanych pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji poprzez refundację usług rozwojowych
w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji dot. zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Projekt ma zostać zrealizowany w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2023 r. Oferowane
w ramach projektu wsparcie polega na refundacji połączonej z zaliczką poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych przy założeniu, a usługi rozwojowe wybierane są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (tzw. BUR). Wybór usługi musi zostać zaakceptowany przez Operatora (Agencję), który jest weryfikowany pod kątem zgodności z rekomendacją Rady (zakres wsparcia, obszar tematyczny, grupa docelowa, itd.), pod względem wpisywania się w zakres rekomendacji opracowanej przez SR oraz pod względem poprawności ich wypełnienia. W BUR jest stosunkowo mało ofert dedykowanych dla przedsiębiorstw branży reprezentowanych w RGWŚiR, co może powodować problemy z doborem odpowiednich organizatorów szkoleń jednakże istnieje możliwość realizacji szkoleń przez przedsiębiorstwa spoza BUR pod warunkiem, że w BUR nie ma odpowiedniego podmiotu mogącego je zrealizować.

Ponad to podczas posiedzenia:

 • Przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady za 2021 r.
  oraz wyniki ankiety ewaluacyjnej.