Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań_styczeń 2023

Zapraszamy do pierwszego w 2023 r. raportu monitoringowego, który obejmuje okres sprawozdawczy od 30 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

Rynek pracy w Polsce:

 • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2022 r. wyniosła 5,2%. W porównaniu z listopadem 2022 r. wzrosła o 0,1 p.p.
 • W końcu grudnia 2022 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 812,3 tys. bezrobotnych, tj. o 12,1 tys. (1,5%) więcej niż miesiąc wcześniej i o 82,9 tys. (9,3%) mniej niż w grudniu 2021 r.
 • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 6504,7 tys. W porównaniu z listopadem 2022 r. wzrosło o 0,04% (o 2,8 tys. osób), a r/r wzrosło o 2,2% (o 143,1 tys. osób).

Europejski rynek pracy:

 • stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w listopadzie 2022 r. wyniosła 6,0% (bz. m/m; -0,5 p.p. r/r), a dla strefy euro (UE-19) – 6,5% (bz. m/m; -0,6 p.p. r/r). Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,0%1 (bz. m/m; bz. r/r). Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,7%).

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy:

 • Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, I kw. 2023, Polska
 • Plany pracodawców (wyniki 46. edycji badania, Polska)
 • ESG w Polsce. Rynek pracy
 • Oferty pracy w Polsce (grudzień 2022, XXXII edycja)
 • Barometr zawodów 2023. Raport podsumowujący badanie w Polsce

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

 • World Employment and Social Outlook: Trends 2023
 • Working Time and Work-Life Balance Around the World
 • Digital skills: unlock opportunities for all

Bezpośredni link do Raportu: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_stycze_2023.pdf