SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA WOD-KAN I REKULTYWACJI

Zachęcamy do lektury publikacji artykułu poświęconego Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla sektora wod – kan i rekultywacji w Zeszytach IGWP „Wodociągi Polskie” nr `12 (2020).

W publikacji zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak:

  • W listopadzie 2020 r. Rada ds. Kompetencji w Sektorze Wodno – Ściekowym i Rekultywacji podjęła uchwałę nt. przygotowania uzasadnienia dla utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji (SRK) w sektorze wod-kan, będącej jednym z narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
  • W 2010 r. w Polsce rozpoczęły się prace nad uporządkowaniem kwalifikacji nadawanych w różnych systemach edukacyjnych i według różnych kryteriów. Ich celem było opracowanie spójnych standardów opisu i nadawania kwalifikacji, które zapewniłyby ich porównywalność i wiarygodność niezależnie od sposobu uczenia się oraz miejsca i czasu ich weryfikowania.
  • Odpowiedzią na te potrzeby i oczekiwania w Polsce jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) oparty o język efektów uczenia się, wdrażany od 2016 r. na podstawie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22 grudnia 2015 r.*
  • Aktualnie opracowanych zostało 16 Sektorowych Ram Kwalifikacji m.in w ramach branży: turystyka, sport, bankowość, IT, telekomunikacja, usługi rozwojowe, budownictwo, przemysł mody, handel, zdrowie publiczne, przemysł chemiczny, motoryzacja, rolnictwo, energetyka, zarządzanie nieruchomościami oraz górnictwo.
  • Proces tworzenia SRK dla branży wod-kan i rekultywacji umożliwi opisanie jej z punktu widzenia potrzebnych w niej kompetencji, a tym samym zbudowanie i upowszechnienie świadomości możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach wod-kan i rekultywacyjnych.

Źródło: Czechowska A., Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora wod – kan i rekultywacji, Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, nr 12 (2020)

*Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm