Katalog dobrych praktyk

Zapraszamy do lektury katalogu dobrych praktyk pt. „Możliwości podnoszenia kompetencji i zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach i osób 50+, zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do uczenia się przez całe życie i zatrudnienia”. Katalog został opracowany w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach projektu „Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji” (projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR11/18),
objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12: Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Projekt ten jest współrealizowany z Izbą Gospodarczą
Wodociągi Polskie.

Głównym celem opracowania jest wskazanie przedsiębiorstwom sektora gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji oraz instytucjom edukacyjnym, kształcącym na rzecz tego sektora,w szczególności instytucjom edukacji nieformalnej, działań wykraczających ponad standardowe przepisy i obowiązki, które ułatwiają osobom po 50 r.ż. oraz osobom z grup
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne) nabycie kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Katalog dobrych praktyk