IV POSIEDZENIE RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ I REKULTYWACJI

W dniu 25 listopada br. odbyło się w formie zdalnej czwarte, ostatnie w 2020 r., posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Gospodarki Wodno -Ściekowej i Rekultywacji.
Tematem przewodnim posiedzenia była:
Rola kompetencji w rozwoju branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Zwrócono uwagę na czynniki wewnętrzne wpływające na rozwój przedsiębiorstw, do których należą: elementy techniczne – dostępne narzędzia i wykorzystywana technologia, elementy nietechniczne tj. systemy zarządcze, efektywność organizacyjna oraz kompetencje i szybkość uczenia się pracowników przedsiębiorstw. Należy pamiętać o tym, że kompetencje nie są stałym elementem, ponieważ podlegają aktualizacji w związku z wykonywaną działalnością i zdobywaniem nowych doświadczeń. W funkcjonowaniu organizacji wyróżnia się kompetencje: menadżerskie, poznawcze, interpersonalne, społeczne oraz wiedzę zawodową. System zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie wykorzystywany jest: w procesie rekrutacji, ocenie pracy, systemie rozwoju zawodowego oraz systemie wynagrodzeń.
Podczas dyskusji, zwrócono uwagę, że dobre zarządzanie kompetencjami należy implementować na każdym poziomie przedsiębiorstwa, a więc dostosowywać wymagania kompetencyjne równolegle na wszystkich poziomach i stanowiskach. Kolejnym wątkiem w dyskusji była edukacja w zakresie kompetencji miękkich, chociaż rozwój kompetencji technicznych jest bardzo potrzebny, nie można zapominać o kompetencjach zarządczych na każdym szczeblu. Podsumowaniem dyskusji było przypomnienie, że jednym z zadań Rady jest wspomaganie branży edukacyjnej w celu jej dostosowania do potrzeb rynku.

Na spotkaniu przedstawiono również tematy dotyczące:
• rocznego planu pracy Rady na 2021 r.
• prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konsultacji społecznych projektu zmian ustawy Prawo oświatowe (Główne zmiany dotyczą monitoringu karier absolwentów, co w kontekście kompetencji pracowników sektora wydaje się dobrym rozwiązaniem wpływającym na kształtowanie rynku pracy. Projekt ustawy oraz związanych z nim dokumentami został przekazany członkom Rady przez Sekretariat Rady).