Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji
https://rada-gws.ios.edu.p

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
  • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełno sprawnościami,
  • nie na wszystkich stronach kontrast czcionki jest dostosowany dla osób niedowidzących.

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wymienione powyżej wyłączenia, będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 23 września 2020 roku.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Zaktualizowano dnia: 2020-09-15

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Stangreciak. Kontaktować można się także pisząc na adres e-mail: agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl , tel. +48 22 37 50 574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy posiada kilka lokalizacji:

IOŚ-PIB, ul. Chmielna 132/134, piętro IV i V, 00-805 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Chmielnej. Do budynku można wejść bezpośrednio z poziomu ulicy. Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Dostęp do każdej kondygnacji obiektu w tym biura IOŚ-PIB, jest możliwy za pomocą dźwigów osobowych.
Przed budynkiem są 2 miejskie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Biuro IOŚ-PIB wyposażone jest w dwa pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

IOŚ-PIB, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa

Budynek wybudowany w latach 1968 r – 1970 r. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna od ul. Kruczej.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajdują się schody (2 stopnie), brak rampy, pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest chroniony przez całą dobę. Portiernia budynku znajduje się na wprost wejścia do budynku. Budynek posiada kontrolę dostępu w wyznaczonych obszarach.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny jednostanowiskowy. Na nieruchomości nie ma wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek jest wyposażony w jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

IOŚ-PIB, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa

Budynek powstał w latach 50-tych XX wieku. Do budynku prowadzi wejście od ul. Ks. Zygmunta Trószyńskiego. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia droga o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe ani inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek jest chroniony przez całą dobę. Portiernia budynku znajduje się na lewo od wejścia do budynku. Budynek posiada kontrolę dostępu w wyznaczonych obszarach.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie naziemny, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

IOŚ-PIB, ul. Kleczkowska 52f, 50-227 Wrocław

Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku. Do budynku prowadzi wejście od ul. Kleczkowskiej. Dostęp z drogi na teren Instytutu zapewnia rampa zjazdowa o dużym nachyleniu. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień, brak rampy lub pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe. Budynek nie jest wyposażony w inne urządzenia ułatwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma recepcji.

Budynek nie posiada parkingu podziemnego jedynie nadziemny. Parking nadziemny przy budynku nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych jedynie po uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium ze względu na prowadzone badania. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można również skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nie jest wyposażony w pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.