V posiedzenie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się (w formie wideokonferencji) kolejne posiedzenie plenarne Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno- Ściekowej i Rekultywacji.

Znaczną część spotkania poświęcono omówieniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.
Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki:
• Przedstawili ofertę programową szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kontekście możliwości i perspektyw rozwoju (Zawody szkolnictwa branżowego zostały pogrupowane w 32 branże. Zawody związane z gospodarką wodno-ściekową i rekultywacją zostały przypisane do kilku branż, m. in. budowlanej, chemicznej, transportu wodnego).
• Wskazali, że w roku szkolnym 2020/2021 odnotowano najwyższy od 15 lat udział naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. W tym samym roku wzrosło również zainteresowanie szkołami branżowymi I stopnia. W przypadku kształcenia w zawodach związanych z sektorem gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w ostatnich latach odnotowuje się wzrost naboru na kierunkach: monter sieci i instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik ochrony środowiska oraz technik analityk.
• Zwrócili uwagę na rolę rady ds. kompetencji we wspieraniu systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego w tym możliwość wystąpienia z wnioskiem do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, a także tworzenie klas patronackich, współpracy przy opracowaniu programu nauczania zawodu czy realizacji doradztwa zawodowego.

W kolejnej części obrad Członkowie przedstawili:
• Uzasadnienie potrzeby utworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.
• Podsumowanie pracy rady w 2020 r.
• Zmiany w Regulaminie Rady (zaproponowano zmiany w zapisach dotyczących: uregulowania kwestii uchwalania rocznego planu pracy Rady, uwzględniania wyników ewaluacji działalności Rady, a także wprowadzenie zapisu o standardach etycznych obowiązujących członków Rady)
• Informację o trudnościach w skorzystaniu ze szkoleń z rekomendacji antycovidowych oraz wydatkowaniu środków przez PARP (Otrzymana z PARP informacja o niewielkim zainteresowaniu spowodowała konieczność rozważenia zmniejszenia puli środków przeznaczonych na wdrażanie rekomendacji Rady w projekcie dotyczącym Zadania Covid-19 oraz przeznaczenie tych środków na wsparcie w innym sektorze. Wśród zidentyfikowanych przyczyn zaistniałej sytuacji wskazano m. in. ograniczenie korzystania ze wsparcia przez przedsiębiorstwa ze względu na właściciela (przedsiębiorstwa będące własnością lub współwłasnością jednostek samorządu, traktowane są jako duże przedsiębiorstwa – wyłączone z projektu), zbyt późne uruchomienie wsparcia (przedsiębiorstwa musiały błyskawicznie dostosować się do sytuacji więc skorzystały z komercyjnych szkoleń) oraz brak możliwości szkolenia pracowników w momencie nasilenia pandemii.
• Propozycję współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie przygotowania kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom szkół branżowych (utworzenia takiej kwalifikacji rynkowej pozwoliłoby na lepsze dostosowanie kompetencji nauczycieli, którzy szkolą przyszłe kadry dla przedsiębiorstw sektora).