METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH FORM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – raport tematyczny

Zachęcamy do lektury raportu nt. „Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu”.
Raport podejmuje m.in. zagadnienia:
* System praktycznej nauki zawodu w Polsce
* Różne formy nauczania w miejscu pracy (work-based learning) w wybranych krajach Unii Europejskiej
* Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu na poziomie krajowym i regionalnym oraz ich przykłady
* Analiza danych zastanych (desk research) Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu na poziomie europejskim
* Przekrojowe badania międzynarodowe
* Narzędzia UE zapewniające efektywność praktycznej nauki zawodu
* Wykorzystanie badań efektywności praktycznej nauki zawodu
* Wyzwania związane z badaniami efektywności praktycznej nauki zawodu

Wśród wyników i wniosków z raportu warto wymienić następujące:

1) Praktyczna nauka zawodu została uznana przez państwa Unii Europejskiej za jedną z najważniejszych form kształcenia zawodowego (oraz wymagającą wielu inwestycji). W celu doskonalenia form praktycznej nauki zawodu niezbędne jest przeprowadzenie badań efektywności dotychczas dostępnych form takiego kształcenia;
2) Badanie efektywności praktycznej nauki zawodu może odbywać się przy użyciu metod badawczych tj.: analiza danych zastanych, metody jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, wywiady grupowe, wywiady eksperckie czy analiza procesu pracy) oraz metody ilościowe (ankiety), analizy kontrfaktyczne oraz inne analizy z wykorzystaniem danych zastanych (kwerendy internetowej);
3) Na poziomie międzynarodowym analizy dotyczące efektywności praktycznej nauki zawodu prowadzą: Eurostat, European Alliance for Apprenticeships (EAfA) oraz Inter-Agency Group on work-based learning Commission (IAG-TVET);
4) Największe wyzwania związane z mierzeniem oraz badaniem efektywności praktycznej nauki zawodu wiążą się z: niechęcią przedsiębiorców do udzielania informacji (głównie dotyczących finansowych kosztów i korzyści związanych z przyjmowaniem praktykantów), brakiem jednorodnego systemu zbierania i analizy dostępnych danych;
5) W Polsce system praktycznej nauki zawodu reguluje prawo oświatowe. Do podstawowych form praktycznej nauki zawodu należą: zajęcia praktyczne w szkole lub praktyki zawodowe u pracodawców w przypadku uczniów szkół branżowych oraz kursy kształcenia w zawodach;
6) Najczęstszy problem w zakresie praktycznej nauki zawodu stanowi m.in.: pozyskanie pracodawców chętnych do współpracy w edukacji, mała elastyczność systemu kształcenia zawodowego w adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, brak kadry nauczycielskiej odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe oraz szkół oferujących naukę w zawodach technicznych.

Raport