KOMPETENCJE DLA BRANŻY

Pod koniec grudnia 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaakceptowała złożoną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji rekomendację usług rozwojowych dla przedsiębiorstw sektora. W styczniu dokument został zatwierdzony uchwałą Rady.
Dokument rekomenduje następujące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora:

 1. Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (ujmującego poniżej 1000 m3 lub obsługujący poniżej 5 000 osób)
 2. Obsługiwanie małej oczyszczalni ścieków
 3. Obsługiwanie przepompowni ścieków
 4. Montowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 5. Konserwacja sieci wodociągowej
 6. Konserwacja sieci kanalizacyjnej
 7. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja systemów automatyki przemysłowej w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 8. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych w obiektach wodnokanalizacyjnych
 9. Obsługiwanie, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, systemów mechanicznych i elektronicznych w obiektach wodno-kanalizacyjnych
 10. Przyjmowanie i koordynowanie zgłoszeń odbiorców usług
 11. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w eksploatacji systemów Wodociągowych i ściekowych
 13. Stosowanie zasad ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki w eksploatacji systemów ściekowych
 14. Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, w tym planowanie procesów i zadań z uwzględnieniem przewidywanych zmian uregulowań prawnych
 15. Monitorowanie trendów technologicznych i realizowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 16. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
 17. Planowanie i realizowanie strategii komunikacji w podmiotach gospodarki wodnościekowej

Rekomendacja nr 01/2021